Deze website is alleen bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in Nederland.  

Reblozyl® (luspatercept) is goedgekeurd door de Europese Commissie. De registratiestatus en goedgekeurde productinformatie van Reblozyl kunnen van land tot land verschillen.  

BELANGRIJK: De informatie op deze website is gebaseerd op de samenvatting van de productkenmerken (SmPC).

De informatie op deze website is bedoeld voor gebruik door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg die geneesmiddelen mogen voorschrijven en verstrekken en daarom over specifieke wetenschappelijke kennis moeten beschikken en de juiste opleiding moeten hebben genoten om de informatie op deze website juist te interpreteren. 

 U kunt u authenticeren via Medi-Access

Medi-Access login
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft.

GESCHIKTE PATIËNTEN

Welke patienten komen in aanmerking?

Overweeg om Reblozyl te gebruiken voor de behandeling van volwassen
β-thalassemie patiënten met transfusieafhankelijke anemie1

Is Reblozyl geschikt voor uw patiënten met β-thalassemie? 

Raadpleeg de volledige Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft. 

Patiënten met β-thalassemie die aan de volgende criteria voldoen, kunnen in aanmerking komen voor Reblozyl1

≥ 18 jaar oud zijn

alle genotypen, inclusief β0β0

RBC-transfusieafhankelijk (met of zonder ijzerchelatietherapie)

Welke patiënten komen in aanmerking?

Overweeg om Reblozyl te gebruiken voor de behandeling van volwassen β-thalassemie patiënten met transfusieafhankelijke anemie1

Is Reblozyl geschikt voor uw patiënten met β-thalassemie?

Patiënten met bètathalassemie die aan de volgende criteria voldoen, kunnen geschikt zijn voor Reblozyl1

≥ 18 jaar oud zijn

alle genotypen, inclusief β0β0

RBC-transfusieafhankelijk

(met of zonder ijzerchelatietherapie)

Referenties:  

1. Reblozyl® (luspatercept) samenvatting van de productkenmerken.

Contra-indicaties 

Zwangerschap

Er dient bij zwangere vrouwen geen behandeling met Reblozyl te worden gestart. Er zijn geen gegevens over het gebruik van Reblozyl bij zwangere vrouwen. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken. 

Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen tijdens de behandeling met Reblozyl en tot minstens 3 maanden na de laatste dosis effectieve anticonceptie te gebruiken.Voordat er bij vrouwen die zwanger kunnen worden een behandeling met Reblozyl wordt gestart, moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd. 

Als een patiënt zwanger wordt, moet de behandeling met Reblozyl worden beëindigd.

Contra-indicaties van Reblozyl1

Contraindication Of Reblozyl In MDS Is Pregnancy

ZWANGERSCHAP

OVERGEVOELIGHEID 

voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen

Raadpleeg de volledige Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft

Contra-indicaties 

Contra-indicaties van Reblozyl1

Contraindication Of Reblozyl In MDS Is Pregnancy

ZWANGERSCHAP

OVERGEVOELIGHEID 

voor de werkzame stof of voor een van de hulpstoffen

Zwangerschap
Er dient bij zwangere vrouwen geen behandeling met Reblozyl te worden gestart. Er zijn geen gegevens over het gebruik van Reblozyl bij zwangere vrouwen. Vrouwen die zwanger kunnen worden, dienen tijdens de behandeling met Reblozyl en tot minstens 3 maanden na de laatste dosis effectieve anticonceptie te gebruiken. Voordat er bij vrouwen die zwanger kunnen worden een behandeling met Reblozyl wordt gestart, moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Als een patiënt zwanger wordt, moet de behandeling met Reblozyl worden beëindigd.1

Raadpleeg de volledige Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) voordat u Reblozyl voorschrijft

Referenties:  

1. Reblozyl® (luspatercept) samenvatting van de productkenmerken.

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Traceerbaarheid 
Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd te worden.1

Trombo-embolische voorvallen
Bij patiënten met β-thalassemie zijn bij
3,6% (8/223) van de patiënten die in een
gecontroleerd klinisch onderzoek met
Reblozyl zijn behandeld, trombo-embolische
voorvallen (TEE’s) gemeld. Tot de gemelde
TEE’s behoren diepe veneuze trombose,
poortadertrombose, longembolie en
ischemische beroerte. Bij alle patiënten met
TEE’s was splenectomie uitgevoerd en was er
sprake van minstens één andere risicofactor
voor het optreden van een TEE (bijv. trombocytose in de medische voorgeschiedenis of gelijktijdig gebruik van hormonale substitutietherapie). Het optreden van TEE’s hield geen verband met een verhoogde hemoglobinewaarde (Hb-waarde). Het mogelijke voordeel van de behandeling met Reblozyl bij
β-thalassemie dient te worden afgewogen tegen het mogelijke risico van TEE’s bij patiënten met een splenectomie en andere risicofactoren voor het optreden van TEE. Er dient bij patiënten met β-thalassemie die een hoger risico lopen, tromboprofylaxe te worden overwogen, volgens de huidige klinische richtlijnen1

Verhoogde bloeddruk 
In gecontroleerde klinische onderzoeken met betrekking tot MDS en 
β-thalassemie is er bij patiënten die met Reblozyl zijn behandeld een gemiddelde stijging van de systolische en diastolische bloeddruk van 5 mmHg ten opzichte van de uitgangswaarde gezien, een stijging die niet is gezien bij patiënten die de placebo kregen. Voorafgaand aan elke toediening van Reblozyl dient de bloeddruk te worden gecontroleerd. Bij aanhoudende hoge bloeddruk of exacerbaties van reeds bestaande hoge bloeddruk, dienen patiënten volgens de huidige klinische richtlijnen voor hoge bloeddruk te worden behandeld. 1

Natriumgehalte
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.1

To Improve The Traceability of Biological Medicinal Products, Record the Name and Batch Number of Reblozyl

Traceerbaarheid 

Noteer de naam en het batchnummer van Reblozyl in het dossier van de patiënt 1

Trombo-embolische voorvallen

Het mogelijke voordeel van de behandeling met Reblozyl dient te worden afgewogen tegen het mogelijke risico van TEE’s bij met β-thalassemie patiënten met splenectomie en andere risicofactoren voor het optreden van TEE1

Monitor Blood Pressure Prior To Administering Reblozyl

VERHOOGDE BLOEDDRUK

Controleer de bloeddruk voorafgaand aan toediening van Reblozyl1

Reblozyl Is Essentially “Sodium-Free”

NATRIUMGEHALTE 

Reblozyl is in wezen ‘natriumvrij’1

Bijzondere waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

To Improve The Traceability of Biological Medicinal Products, Record the Name and Batch Number of Reblozyl

Traceerbaarheid 

Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd te worden.1

Trombo-embolische voorvallen 

Bij patiënten met β-thalassemie zijn bij 3,6% (8/223) van de patiënten die in een gecontroleerd klinisch onderzoek met Reblozyl zijn behandeld, trombo-embolische voorvallen (TEE’s) gemeld. Tot de gemelde TEE’s behoren diepe veneuze trombose, poortadertrombose, longembolie en ischemische beroerte. Bij alle patiënten met TEE’s was splenectomie uitgevoerd en was er sprake van minstens één andere risicofactor voor het optreden van een TEE (bijv. trombocytose in de medische voorgeschiedenis of gelijktijdig gebruik van hormonale substitutietherapie). Het optreden van TEE’s hield geen verband met een verhoogd hemoglobinewaarde(Hb-waarde). Het mogelijke voordeel van de behandeling met Reblozyl bij 
β-thalassemie dient te worden afgewogen tegen het mogelijke risico van TEE’s bij patiënten met een splenectomie en andere risicofactoren voor het optreden van TEE. Er dient bij patiënten met β-thalassemie die een hoger risico lopen, tromboprofylaxe te worden overwogen, volgens de huidige klinische richtlijnen.1

Monitor Blood Pressure Prior To Administering Reblozyl

Verhoogde bloeddruk 

In gecontroleerde klinische onderzoeken met betrekking tot MDS en β-thalassemie is er bij patiënten die met Reblozyl zijn behandeld een gemiddelde stijging van de systolische en diastolische bloeddruk van 5 mmHg ten opzichte van de uitgangswaarde gezien, een stijging die niet is gezien bij patiënten die de placebo kregen. Voorafgaand aan elke toediening van Reblozyl dient de bloeddruk te worden gecontroleerd. Bij aanhoudende hoge bloeddruk of exacerbaties van reeds bestaande hoge bloeddruk, dienen patiënten volgens de huidige klinische richtlijnen voor hoge bloeddruk te worden behandeld.1

Reblozyl Is Essentially “Sodium-Free”

Natriumgehalte 

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.1

Referenties:  

1. Reblozyl® (luspatercept) samenvatting van de productkenmerken.

De website voor de

Austria Belgium U.S.A